HOT

Tấm mây đan nông 2 chéo_Code 27328

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Đan dạng tấm, khổ rộng đến 130cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Tấm mây đan nông 2 vuông_Code 27327

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Lưới mây đan mắt cáo_Code 27253

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Lưới mây đan caro_ Code 27252

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên 

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

CHỦNG LOẠI: Hàng trong nước (Loại phổ thông) và nhập khẩu (Loại đẹp)

HOT

Tấm mây đan hình trám thoi_ Code 27251

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Tấm mây đan nông 2 xương cá_ Code 27250

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Mây đan nông 2_ Code 27249

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Mây dệt chiếu_ Code 27248

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy 

HOT

Lưới mây dệt chiếu_ Code 27246

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy  

HOT

Tấm mây dệt chiếu_ Code 27244

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy  

HOT

Lưới mây dệt chiếu kín_Code 27243

CHẤT LIỆU: Mây nước tự nhiên  

QUY CÁCH: Khổ rộng từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên và mây tẩy  

HOT

Tấm mây đan nông mốt_ Code 27242

CHẤT LIỆU: Mây tự nhiên (mây vườn / mây nước) 

QUY CÁCH: Khổ rộng: từ 45cm đến 100cm

MÀU SẮC: Màu mây tự nhiên hoặc mây tẩy